Algemene voorwaarden

The Pin Branding 
[email protected]

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder (prijs)voorstel, overeenkomst en dienst, waarbij The Pin Branding als opdrachtnemer optreedt. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door Opdrachtnemer van diensten van derden gebruik maakt.

Van deze voorwaarden kan niet worden afgeweken, indien partijen dit schriftelijk overeenkomen. Indien een bepaling in deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Prijsvoorstellen
The Pin Branding zal bij een verzoek tot dienstverlening een vrijblijvend voorstel tot de verwachte werkzaamheden en een daarbij passend tarief per email doen toekomen. Pas na akkoord wordt gestart met de werkzaamheden. Het gedane voorstel geldt niet automatisch voor nieuwe opdrachten.

Kennelijke vergissingen of schrijffouten in prijsvoorstellen binden The Pin Branding niet.

Ieder prijsvoorstel van The Pin Branding is maximaal 30 dagen geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn is overeengekomen. Als de klant een prijsvoorstel niet binnen de geldende termijn van 30 dagen aanvaardt, dan vervalt het prijsvoorstel. 

Na aanvaarding kan een overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd.

Bij elk verzoek om de overeenkomst te wijzigen, heeft The Pin Branding het recht hier al dan niet mee in te stemmen. 

Overeenkomst

De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de opdracht, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Bij aanvaarding van het prijsvoorstel door de klant, behoudt The Pin Branding het recht het voorstel alsnog binnen 5 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enig recht kan ontlenen. 

Voor de uitvoering van de overeenkomst baseert The Pin Branding zich op de verstrekte informatie en gegevens. Het is dan ook belangrijk om The Pin Branding direct op de hoogte te stellen van nieuwe of gewijzigde informatie. In geval er informatie ontbreekt waardoor werkzaamheden niet of niet op de juiste wijze kunnen worden verricht, kan The Pin Branding daarvoor niet verantwoordelijk worden gehouden.

Het wijzigingen van een overeenkomst kan alleen met schriftelijke goedkeuring van beide partijen worden doorgevoerd. Eventuele meerkosten als gevolg van een wijziging komen voor rekening van de klant. The Pin Branding informeert haar klant zo spoedig mogelijk over eventuele meerkosten. 

Bij elk verzoek om de overeenkomst te wijzigen, heeft The Pin Branding het recht hier al dan niet mee in te stemmen. 

In de gevallen waarin The Pin Branding diensten levert in opdracht van de klant, zonder dat er een prijsvoorstel vooraf is gegaan, ontstaat de overeenkomst op het moment dat zij start met de uitvoering van haar diensten. 

Prijzen

Alle prijzen die The Pin Branding hanteert zijn in euro’s, exclusief btw en exclusief overige kosten, zoals administratiekosten, verzend- of transportkosten of andere heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Alle overeenkomsten worden telkens afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. 

The Pin Branding heeft het recht haar prijzen te allen tijde aan te passen, indien zij dit nodig acht. The Pin Branding zal prijsaanpassingen mededelen aan haar klanten, voorafgaand aan de ingang ervan. De klant heeft het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, indien de klant niet akkoord gaat met de prijswijziging. De reeds verrichte diensten worden in dit geval in rekening gebracht. 

The Pin Branding gerechtigd bij aanvang van haar dienstverlening een aanbetaling van maximaal 50% te verlangen. De aanbetaling wordt verrekend met de einddeclaratie. 

Indien door een toerekenbare tekortkoming gelegen aan de zijde van The Pin Branding de overeenkomst wordt ontbonden, heeft de klant recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling. 

Betaling

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, dient de eerste termijn bij aanvang van de overeenkomst op rekening van The Pin Branding te zijn bijgeschreven.

Bij niet tijdige betaling behoudt The Pin Branding zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten of stop te zetten. 

Bij overschrijding van de betalingstermijn van 14 dagen, is de klant van rechtswege in verzuim en is de klant wettelijke rente verschuldigd aan The Pin Branding.  Buitengerechtelijke of gerechtelijke incassokosten zijn ook voor rekening van de opdrachtgever. Deze bedragen ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 150 euro.

Bij het niet nakomen van betalingsverplichtingen, mag de opdrachtgever de door The Pin Branding ter beschikking gestelde teksten of content op geen enkele manier gebruiken.

Wanneer, bij het uitblijven van tijdige betaling, ook na een aanmaning geen betaling volgt, is The Pin Branding gerechtigd alle maatregelen te nemen ter invordering van vordering(en) van de klant.  Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen dan voor rekening van de klant. 

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van The Pin Branding op de klant onmiddellijk opeisbaar. 

Uitvoering van de overeenkomst

The Pin Branding zal haar diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap. 

The Pin Branding heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting. 

De overeenkomst wordt enkel ten behoeve van de klant uitgevoerd. Derden kunnen aan de inhoud van de overeenkomst geen rechten ontlenen. 

The Pin Branding heeft het recht de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden. 

Alle diensten worden, met terzijdestelling van artikelen 7:402 lid 2, 7:404 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek aanvaard en uitgevoerd door The Pin Branding.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat The Pin Branding tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst. Heeft de klant dit verzuimd, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant. 

Indien partijen een uitvoeringstermijn zijn overeengekomen, begint deze termijn pas te lopen op het moment dat de klant de benodigde informatie, gegevens, documenten en/of materialen aan The Pin Branding in gewenste vorm en op gewenste wijze aan The Pin Branding heeft verstrekt. 

Informatieverstrekking door de klant

De klant stelt alle informatie, gegevens, documenten en/of materialen die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst vóór de afgesproken deadline en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan The Pin Branding. 

De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens, documenten en/of materialen, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 

Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door The Pin Branding redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens, documenten en/of materialen beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of uren voor rekening voor de klant. 

Meerwerk

Indien The Pin Branding diensten heeft verricht of zal verrichten die buiten de inhoud of omvang van het prijsvoorstel en de daaruit voortvloeiende overeenkomst vallen, dan zullen deze diensten aan de klant in rekening worden gebracht conform het uurtarief van The Pin Branding.

The Pin Branding informeert de klant vooraf over het uit te voeren meerwerk. De klant kan al dan niet akkoord gaan met het uit te voeren meerwerk. 

The Pin Branding kan in het geval van meerwerk verlangen dat er een aanvullende overeenkomst wordt gesloten of dat de bestaande overeenkomst wordt gewijzigd. 

Beëindiging of Ontbinding van de overeenkomst

Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant, is geen restitutie van betaling mogelijk. 

De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer The Pin Branding toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij deze tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. 

The Pin Branding dient in geval van een toerekenbare tekortkoming die niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, eerst schriftelijk door de klant in gebreke te worden gesteld met een redelijk termijn om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of de schade te beperken of op te heffen. 

The Pin Branding heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichting(en) uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichting(en) niet behoorlijk zal (kunnen) nakomen. 

Intellectuele eigendom

Het auteursrecht, alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken, berusten bij The Pin Branding. Dit geldt ook voor niet-uitgevoerde concepten en voorstellen. Het is de klant niet toegestaan niet-uitgevoerde concepten en/of voorstellen op enige wijze te gebruiken of aan te passen zonder expliciete schriftelijke toestemming van The Pin Branding.

De klant is niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch zijn eigen licentie over te dragen. 

The Pin Branding heeft het recht om de naam en het logo van de klant te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie, tenzij de klant hiertegen bezwaar maakt. The Pin Branding zal daarbij altijd de belangen van de klant in acht nemen. 

De klant is niet bevoegd om wijziging aan te brengen in de door The Pin Branding werken, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. De klant dient de persoonlijkheidsrechten, zoals vermeld in artikel 25 van de Auteurswet, in acht te nemen. 

Indien de klant de bepalingen in dit artikel overtreedt, heeft The Pin Branding het recht een schadevergoeding te vorderen van de daadwerkelijk geleden schade. 

Klachten
Indien er een klacht bestaat over een dienst van The Pin Branding kan de opdrachtgever per email een klacht indienen. 

Bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 5 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan The Pin Branding. De klant is niet gerechtigd (een deel van) de betaling op te schorten, indien de klant bezwaar maakt tegen een factuur. 

De klacht zal binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf ontvangst van de klacht, worden beantwoord. The Pin Branding zal in eerste instantie in de gelegenheid worden gesteld om de klacht binnen redelijke tijd te behandelen. 

The Pin Branding zal bij gegrondbevinding van de klacht zorgdragen voor herstel dan wel een (gedeeltelijke) of vervangende vergoeding.

Aansprakelijkheid, overmacht en vrijwaring
The Pin Branding is jegens opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de overeenkomst.

The Pin Branding is uitsluitend aansprakelijk voor enig schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. 

Indien The Pin Branding aansprakelijk is voor enig schade, is ze slechts alleen aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst. 

The Pin Branding is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of gemiste besparingen. 

Indien The Pin Branding aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering van het schadebedrag door een verzekeringsmaatschappij, is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

The Pin Branding is nooit aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat door aanlevering van onjuiste en/of onvolledige gegevens die door of namens de klant zijn verstrekt. 

Wordt de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk door een oorzaak die The Pin Branding redelijkerwijs niet kan worden toegerekend of waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van The Pin Branding kan worden verlangd, dan is The Pin Branding gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst te annuleren, te ontbinden, op te schorten of te wijzigen. 

Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook, maar niet uitsluitend gerekend: noodtoestand, wanprestaties en overmacht van leveranciers, bezorgers of andere derden, onverwachte stroom-, elektriciteit-, internet-, computer- en telecomstoringen, computervirussen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, werkonderbrekingen en ziekte. 

Als de overmacht situatie zich voordoet op het moment dat The Pin Branding al een deel van haar verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, dan factureert zij dit afzonderlijk. De klant is verplicht deze factuur te voldoen. 

The Pin Branding is in geval van overmacht geen enkele schadevergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht situatie enig voordeel geniet. 

Mocht de overmacht situatie langer dan een maand duren dan zijn partijen ieder gerechtigd om de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden.

De klant vrijwaart The Pin Branding tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door The Pin Branding geleverde diensten. 

Geheimhouding en privacy
The Pin Branding is verplicht vertrouwelijk met gegevens en documenten om te gaan. Daarnaast is zij verplicht tot geheimhouding tegenover derden. Als opdrachtgever is het niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, adviezen of andere documenten opgesteld dan wel toegezonden door The Pin Branding  met anderen te delen. De beschreven geheimhouding geldt ook na beëindiging van de overeenkomst.

Verwerking van persoonsgegevens vindt plaats conform de toepasselijke (inter)nationale wet- en (beroeps)regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Toepasselijk recht

Het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten waarbij The Pin Branding partij is. De rechter in de vestigingsplaats van The Pin Branding is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Wijziging algemene voorwaarden

The Pin Branding heeft het recht deze algemene voorwaarden aan te passen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.